Emmalaan renovatie

N.a.v. publicaties in de Texelse en Helderse Courant heeft de afdeling Noordkop zich verdiept in de herinrichting van de Emmalaan in Den Burg, vanaf de Pontweg tot de afslag naar het gemeentehuis.

emmalaan

De kritiek van de Fietsersbond spitst zich toe op de volgende zaken:

 • Het verwijderen van het vrijliggende fietspad, de meest veilige fietsvoorziening;
 • de inrichting van het 30 km-gebied, zonder verkeersremmende maatregelen;
 • automobilisten worden – plotseling en zonder waarschuwing vooraf – geconfronteerd met fietsers op de smalle rijbanen;
 • op het 50 km-gebied voldoen de fietsstroken niet aan de aanbevelingen: onvoldoende breedte (100 i.p.v. 170 cm) en het ontbreken van fietssymbolen;
 • de verkeersbesluiten zijn onvoldoende onderbouwd om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken.

De Fietsersbond is positief over het vrijliggende fietspad achter het gemeentehuis, de OSG en de sportaccommodaties.

Hieronder kunt u de notitie van de Fietsersbond en persberichten downloaden.

pdf ⋅ 8 MB

Fietsersbond-15-3-2021-Herinrichting-Emmalaan-Den-Burg(1)

Download

pdf ⋅ 3 MB

Emmalaan persberichten

Download

Aanvullende maatregelen

Wethouder Kooiman heeft aanvullende maatregelen toegezegd om de veiligheid voor fietsers te vergroten:

 • maatregelen, die de veiligheid van fietsers vergroten, zoals verkeersremmers;
 • verbeterde bebording/bewegwijzering.

Opmerkingen Fietsersbond

N.a.v. het gesprek met wethouder Kooiman:
 • Fietsstroken: in verkeersbesluit 2020-13 (68981) staat, “dat fietsstroken van 175 cm in rode kleur passen binnen het profiel van de Emmalaan”. Dat is niet als zodanig uitgevoerd. De breedte is net boven 100 cm.
 • Fietsstroken: zolang er geen fietssymbolen zijn aangebracht is er geen sprake van fietsstroken, maar van fietssuggestiestroken. Volgens de CROW horen er fietsstroken op een 50 km-weg. Ik neem aan, dat deze symbolen alsnog aangebracht worden.
 • Verkeersbesluiten: in de bijlage (de tekening) bij verkeersbesluiten 2020-11, 2020-12, 2020-13 en 2020-14 ontbreken de maten (geen technische tekeningen), locatie van de te plaatsen verkeersborden (bijv. A01-30) en aanduidingen (fietssymbolen). Wij verzoeken u dit voortaan toer te voegen aan uw verkeersbesluiten, om belanghebbenden de juridische mogelijkheid te geven om bezwaar en beroep aan te tekenen.
 • Verkeersbesluiten: in 2020-13 staat onder punt 2: “na de reconstructie fietsstroken te maken door het aanbrengen van een figuratie op de weg”. Er wordt niet aangegeven wat die figuratie is en daarmee is het verkeersbesluit – in onze ogen – onvoldoende onderbouwd, om belanghebbenden de juridische mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.
 • U heeft aangegeven, dat er aanpassingen komen in het 30-km-gebied, waaronder verdrijvingsstroken. De Fietsersbond geeft hierover geen mening, omdat wij deze aanpassingen niet in ontwerp, noch in uitvoering hebben gezien.
 • U heeft aangegeven, dat er verkeersremmende maatregelen komen in het 30 km-gebied. De Fietsersbond vindt dit een goed idee, maar geeft hierover geen mening, omdat wij deze aanpassingen niet in ontwerp, noch in uitvoering hebben gezien.
 • De Fietsersbond is akkoord met het toezenden van de notitie “Herinrichting Emmalaan Den Burg”, Schagen 15-3-2021 aan andere betrokkenen bij het project.
 • De Fietsersbond heeft u verzocht ons het advies van Goudappel Cofeng toe te sturen, op basis waarvan verkeersbesluit 2020-13 is opgesteld. Het gaat met name om de alinea “dat het CROW in het algemeen niet positief adviseert over vrij liggende fietspaden binnen de bebouwde kom omdat deze leiden tot onveilig verkeersgedrag van automobilisten”. U geeft aan, dat u dit aan Goudappel Cofeng gaat vragen. Wij beroepen ons daarbij op de WOB.
In ons gesprek zijn we niet toegekomen aan de volgende punten uit “Herinrichting Emmalaan Den Burg”, Schagen 15-3-2021″
 •  Oversteek Emmalaan naar gemeentehuis (blz. 5): de door ons gewenste middengeleider. Mocht deze onderdeel uitmaken van de volgende fase van het project Emmalaan, dan verzoeken wij u bij voorbaat deze middengeleider daar op te nemen, gezien de drukke oversteek naar gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties.
 • Paaltes (blz. 6): onjuiste plaatsing van de paaltjes aan de kant van het gemeentehuis (midden op het verlegde van de fietsstrook). Wij verzoeken u deze hinderlijk geplaatste paaltjes te verplaatsen en de aanbevelingen zoals beschreven op blz. 5 over te nemen.
Tenslotte verzoeken wij u om bij de afslag van de Emmalaan (na de rotonde) ter hoogte van de VVV bij de geplande in-/uitrit naar de tennisbanen fietsers richting het centrum te geleiden d.m.v. een richtingaanwijzer.
De Fietsersbond is akkoord met het doorsturen van bovenstaande opmerkingen aan instanties/afdelingen/personen, die bij dit project betrokken zijn.

Motie gemeenteraad

In de raad van mei 2021 is een motie aanvaard:

De gemeenteraad roept het college op

 • z.s.m. via bebording te regelen dat voor iedere weggebruiker duidelijk is dat tweewielers niet ingehaald mogen worden.
 • de effecten van de borden op de (gevoelens van) veiligheid van fietsers op dat deel van de Emmalaan te evalueren en de raad begin oktober 2021 over de resultaten te informeren.
 • Indien de borden niet de gewenste veilige fietsomgeving opleveren: uit te zoeken of deze tijdelijke oplossing op termijn vervangen zou kunnen/moeten worden om duurzame veiligheid voor fietsers te realiseren (via bijvoorbeeld gescheiden fietspaden of duidelijk aangegeven fietsstroken) en tevens te onderzoeken of aanpassing van het huidige ontwerp van de rijbanen met middenberm bijdraagt aan de fietsveiligheid, en de gemeenteraad voor het einde van 2021 hierover te informeren c.q. een (budget-)voorstel te doen.