Randweg veilig?

foto side 1 b

Maak van de Randweg een veilige straat

Maak van de vernieuwde Randweg tussen de Californië- en de Ploeglanderweg een fietsstraat, of stel er eenrichtingsverkeer voor auto’s in. De Fietsersbond Texel pleit hiervoor in een notitie aan verantwoordelijk wethouder Cees Hooijschuur.

Met de reconstructie van de fietspaden langs de Randweg is het vrij liggende fietspad tussen de Californië- en de Ploeglanderweg opgeheven, tegen het advies van de Fietsersbond in. Consequentie is dat fietsers nu de vernieuwde weg moeten delen met tweerichtings autoverkeer.

Inmiddels is er een zomerseizoen ervaring met het gebruik van dit deel van de Randweg, en deze zijn voor de Fietsersbond aanleiding ervoor te pleiten dit deel van de Randweg alsnog fietsvriendelijker in te richten. De beste oplossing zou zijn in ieder geval dit deel van de Randweg helemaal autovrij te maken; politiek draagvlak daarvoor ontbreekt echter vooralsnog. Wel haalbare opties zijn volgens ons inrichting als fietsstraat, of, herinrichten tot éénrichtingsverkeer voor auto’s met een rijbaan als vrij liggende fietspad.

Gebruik tijdens de zomermaanden

Leden van de Fietsersbond Texel hebben afgelopen zomer met enige regelmaat het weggebruik op dit deel van de Randweg waargenomen. Daarbij doen zich de volgende situaties voor:

  • omdat de rijbaan 2,70 m breed is waaieren naast elkaar rijdende fietsers uit, ze gebruiken de volledige rijbaan om op een ruime manier naast elkaar te rijden
  • veel automobilisten respecteren het gedrag van de fietsers: ze blijven achter hen rijden
  • er zijn automobilisten die van hun recht gebruik willen maken, en ter plekke toch fietsers gaan inhalen. Dat leidt tot gedoe met de fietsers. Er is ook waargenomen dat er van twee kanten slierten met fietsende schoolkinderen waren, en een automobilist er toch tussendoor ging.

Kortom, in de zomermaanden (de waarnemingsperiode) is er het beeld van een overdaad aan fietsers, en van auto’s die zich schikken of toch proberen te passeren leidend tot een onveilige situatie.

Dit beeld stemt overeen met de tellingen die in 2020 zijn uitgevoerd. Er werden toen op een dag in augustus 5300 fietsers geteld en op een dag een maand later 1200/1300 auto’s. De verhouding fiets : auto van 4:1 op zich rechtvaardigt inrichting als fietsstraat.

Alternatief 1: inrichten als fietsstraat

Voor de inrichting als fietsstraat gelden de volgende argumenten:

  • schept voor alle weggebruikers duidelijkheid over waaraan zich te houden
  • verschaft fietsers meer veiligheid: het autoverkeer moet zich aanpassen
  • voor automobilisten is het tijdverlies nihil gezien de korte afstand (0,5 km) van dit stuk Randweg.

Alternatief 2: eenrichtingsweg voor auto’s

Richt de Randweg tussen De Zilvermeeuw en de Ploeglanderweg voor auto’s in als eenrichtingsverkeer. Eén rijbaan, de westelijk gelegen, is dan het fietspad, de andere is voor het autoverkeer. Op die manier is er alsnog een vrij liggend fietspad. De voordelen hiervan zijn:

  • de twee kruisingen worden veel veiliger omdat fietsers niet met auto’s kruisen
  • veiliger voor fietsers omdat ze niet gemengd worden met auto’s
  • aangename fietsbeleving zonder auto’s die achter de fietser rijden of fietsers inhalen

Geen structurele aanpassingen

Het voordeel van beide alternatieven is dat er geen structurele aanpassingen nodig zijn: plaatsing van nieuwe borden en verandering van enkele voorrangsbepalingen volstaan.

De Fietsersbond heeft dit pleidooi verwoord in een uitgebreide notitie naar verantwoordelijk wethouder Cees Hooijschuur is gestuurd. Het wachten is nu op een reactie.

pdf ⋅ 990 KB

Voorbeelden alternatieven en foto huidige situatie

Download

Categorieën